VPF ေဆးစပ္သည့္စက္ DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.

VPF ေဆးစပ္သည့္စက္

VPF - PHARMA

dr sonic

VPF ေဆးစပ္သည့္စက္
VPF Pharma သည္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ားခြဲျခားရာတြင္သံုးသည္။ အရည္ေသြးျမင္မားေသာ သံေခ်းမတက္သံမဏိကို အသံုးျပဳကာ အဆင့္ျမင့္ ေပါလစ္ျပဳလုပ္ထားကာ ေတာင္ေျပာင္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
ေမာ္ဒယ္: VPF & VPF2
VPF ကို တဆင့္ထဲတြင္ အခ်င္းအရြယ္အစား ၅၀၀မမ နွင့္ အဆင့္နွစ္ထပ္လွ်င္ အခ်င္းအရြယ္အစား ၈၀၀ မမျဖင့္ရရွိနိုင္ပါသည္။
ဒီဇိုင္း အသြင္အျပင္ပံုစံ
- ကုိယ္တခုလံုးကို သံေခ်းမတက္ေသာသံမဏိျဖင္႔သာတည္ေဆာက္ထားပါသည္။
- ထုတ္ကုန္မ်ား အက္ကြဲျခင္းမျဖစ္ေအာင္အထူးဂ႐ုျပဳ ျပဳတည္ေဆာက္ထားပါသည္။
- FDA အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္နွင့္ ေဆးေဖာ္စပ္နည္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ရွိ ဆီလီကြန္ ခ်ိပ္ေဆး။
- ဆက္စပ္ အစိပ္အပိုင္းမ်ားကိုလဲ AISI 316 အဆင့္ရွိ သံေခ်းမတက္ေသာ သံမဏိျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
- အတြင္းပိုင္းသည္ ျကည္လင္ေတာက္ေျပာင္ေနေသာပံုစံျဖစ္ပါသည္။
- ေမာ္တာကိုAISI 304 အဆင့္ရွိ သံေခ်းမတက္ေသာသံမဏိအကာျဖင့္ဖံုးအုပ္ေပးထားက လ်ွပ္စစ္ပတ္လမ္းမ်ားသည္ IP65 အဆင့္ရွိပါသည္။၊
- သံေခ်းမတက္ေသာသံမဏိ ထ႐ိုလီကို လိုအပ္ေသာအျမင့္တြင္ လ်ွင္ျမန္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အဖံုးစနစ္ျဖင့္တပ္ဆင္ထားပါသည္။
အသံုးျပဳ
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေပါင္ဒါမႈန္႔မ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာေပါင္ဒါမႈန္႔မ်ား၊ တန္ဖို႔ႀကီးေပါင္ဒါမႈန္႔မ်ား ၏ပမာဏအေျမာက္အမ်ားကို စကင္ျပဳလုပ္ရာတြင္သံုးသည္။
အားသာခ်က္မ်ား
- သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူ
- က်စ္လစ္ေတာင့္တင္းေသာတည္ေဆာက္ပံု
- တပ္ဆင္ရလြယ္ကူ
- အက္ကြဲျခင္းရွိ
- ၁၀၀% သံေခ်းမတက္ေသာသံမဏိ
- ၂ နွစ္အာမခံပါရွိေသာ တုန္ခါေမာ္တာ

VPF2 ေဒါင္လိုက္အေျဖာင့္ပံုတည္ေဆာက္ပံုေၾကာင့္ပမာဏအေျမာက္အမ်ား စကင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။အမ်ိဳးစားအားျဖင့္ အဆင့္တဆင့္နွင့္အလယ္ထြက္ေပါက ပါ႐ွိေသာ VPF2မ်ားကို ၅၀၀မမ ႏွင့္ ၈၀၀ မမ အရြယ္းအစားမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
ဒီဇိုင္း အသြင္အျပင္ပံုစံ
ေအာက္ဘက္ အပြင့္ ထြက္ေပါက္နွင့္ အတြင္းဘက္ပံုရိ္ပ္ျပန္ပံုစံ
"ATEX အဆင့္၊ IP65 နွစ္ဖက္ တုန္ခါေမာ္တာ
"
"ကိုယ္ထည္တခုလံုးကို သံေခ်းမတက္ေသာသံမဏိျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္
"
ထုတ္ကုန္မ်ား အက္ကြဲျခင္းမျဖစ္ေအာင္အထူးဂ႐ု ျပဳတည္ေဆာက္ထားပါသည္။
"FDA အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္နွင့္ ေဆးေဖာ္စပ္နည္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္ရွိ ဆီလီကြန္ ခ်ိပ္ေဆး။
"
"ဆက္စပ္ အစိပ္အပိုင္းမ်ားကိုလဲ AISI 316 အဆင့္ရွိ သံေခ်းမတက္ေသာ သံမဏိျဖင့္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
"
ေမာတာတြင္ AISI 304 အဆင့္ရွိသံမဏိအကာပါပါသည္၊
အလယ္၀င္ေပါက္နွင့္ တစ္ဘက္တခ်က္ဆီတြင္ေမာ္တာပါရွိသည္။
အသံုးျပဳ
-  ထုတ္ကုန္အမ်ားအျပားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္စိတ္ခ်ယံုျကည္ရေသာစကင္စနစ္
- စြမ္းအင္ ေရြွ႕ေျပာင္းလိုင္း
- ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေပါင္ဒါမွဳန္႔ စကင္စနစ္
အားသာခ်က္မ်ား
- ျကီးမားေသာ အလယ္အထြက္ပိုက္ပါေသာေျကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုမိုျမင့္မားေစပါသည္။
- တပ္ဆင္ျခင္းနွင့္ သန္႕စင္ျခင္းကို လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူပါသည္။
-  အရြယ္အစား က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ ရွိပါသည္
- အက္ကြဲျခင္း ကင္းရွင္းပါသည္
- ၁၀၀% အစြန္းခံ သံမဏိျဖစ္ပါသည္။
- vibration ေမာ္တာအတြက္ အာမခံ ၂ ႏွစ္ပါရွိပါသည္
အသံုးျပဳေသာနယ္ပယ္မ်ား
-ေဆးလုပ္ငန္း

VPF Pharma are used for the separation of pharmaceutical materials. These top specified stainless steel sieves have high grade polishing to an immaculate mirror finish.

Models: VPF & VPF2

VPF is offered in sizes with a diameter of 500 mm and 800 mm in a single deck and double deck configuration.

Design Characteristics:
-  Constructed entirely in stainless steel
-  No crevices ensuring that no product is caught
-  FDA approved & certified pharmaceutical-grade silicone seal
-  Parts in contact with product in AISI 316 stainless steel
-  Interior mirror finish
-  Motor protection in AISI 304 stainless steel with an IP65 electrical panel
-  Machine is fixed to a stainless steel trolley that is adjustable in height with
a quick-release clamping system for the lid.

Use:
-  Screening of pharmaceutical or highly regulated or expensive powders,
that require efficient particle separation at a high capacity.

Advantages:
-  Easily cleaned
-  Compact dimensions
-  Easily installed
-  No crevices
-  100% stainless steel
-  Vibrating motor with 2 years warranty.

VPF2 allows high capacity screening due to its straight through design. It is offered in 500 mm and 800 mm, typically with a single deck and with a central open bottom outlet for discharging material.

Design characteristics:
-  Open bottom with outlet and interior mirror finish
-  Two-side vibrating motors, IP65, ATEX certified
-  Constructed entirely of stainless steel
-  No crevices ensuring that no product is caught
-  FDA approved & certified pharmaceutical-grade silicone seal
-  Parts in contact with product in AISI 316 stainless steel
-  Motor cover in AISI 304 stainless steel
-  Features a centre inlet and outlet with twin motors mounted on each side.

Use:
-  Safety screening for maximizing product control
-  Powder conveyor lines
-  Screening of pharmaceutical powders.

Advantages:
-  High capacity due to the large central outlet
-  Easily cleaned and easily installed
-  Compact dimensions
-  Crevices-free
-  100% stainless steel
-  Vibrating motor with 2 years warranty.

Industries:
-  Pharma.


dr sonic

DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.
ABOUT US
DR- Sonic Engineering Co., Ltd ယေန့ေခတ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္ရံုလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေထာက္ပံေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည္။ က်ြနု္ပ္ တို့ ကုမၸဏီ သည္ Ultrasonic နည္းပညာကိုျပည္တြင္း(ထိုင္း) တြင္သာမက ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားကိုပါေထာက္ပံေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္ပါသည္။ က်ြန္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အရည္ေသြးျမင့္မ်ားေသာ ( ဥေရာပ ထုတ္) စက္ပစၥည္းမ်ားကို သင့္တင့္ေသာ ေစ်းနွုန္းျဖင့္ က်ြန္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားကို ေထာက္ပံေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
က်ြန္ုပ္တို႔ သည္ စက္ရံုသံုးပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သည္စက္ရံုမ်ား၊ အလိုေလွ်ာက္စနစ္သံုး စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပလက္စတစ္ လုပ္ငန္း စက္ရံုမ်ား အထည္လုပ္ငန္း စက္ရံုမ်ား၊ အလွကုန္ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုမ်ား၊ ထုပ္ပိုးမွဳ လုပ္ငန္းစက္ရံုမ်ား နွင့္ အေထြေထြ စက္မွဳလုပ္ငန္း အမ်ားစုအတြက္ လိုအပ္ေသာ စက္ရံုသံုးပစၥည္းမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးေနသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အခက္အခဲ ျဖစ္ ခဲ့ပါကလဲ on-site ၀န္ေဆာင္မွဳျဖင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုလဲ အဆင္သင့္ရရွိနိုင္ပါသည္။

မွ အေျခေနအမ်ိဳးအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထုုတ္ကုန္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔့ျပန္႔ ေထာက္ပံေပးလ်က္ရွိပါသည္။

DR-Sonic Engineering Co., Ltd.သည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ မတည္ရင္းနီးေငြြ ဘတ္ ၁၀ သန္း ျဖင့္စတင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့ပါသည္။DR-Sonic Engineering Co., Ltd.သည္ ေခတ္မီေသာစက္ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲသူတို့၏လုိအပ္ခ်က္အတိုင္းျပည့္မွီေအာင္ ေထာက္ပံေပးနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ အရည္ေသြးျမင့္မားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို သက္သာေသာေစ်းနွဳန္းျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့နိုင္ရန္မွာ က်ြန္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အသင့္ရွိေသာ စက္ပစၥည္း နည္းပညာမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ ျပႆာနာ မ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္

 

DR-Sonic Engineering Co., Ltd. is an Industrial Machinery / Equipments supplier that is capable of meeting all machinery demands of modern day manufacturing. Our company also offers Ultrasonic Technology in Thailand and overseas. Our aim is to provide our customers with high quality machines (manufactured in Europe) at competitive prices.
We specialize in Food & Beverage Industry, Automotive Industry, Plastic Industry, Textile Industry, Powder Industry, Medical Device Industry, Cosmetics Industry, Packaging Industry and most general Industrial Machinery.
We also provide quality on-site serving that can deal with your trouble shooting problems with spare click here parts readily available.
With a wide range of products offered by DR-Sonic, we can offer the most apt and suitable system for almost any application / field.

DR-Sonic Engineering Co., Ltd. was established in 2008 with registered capital of 10 Million Baht. DR-Sonic Engineering Co., Ltd. is founded to meet the demands of modern day manufacturing. Our aim is to provide our customers with High Quality Machines at competitive prices. We also provide Quality Onsite Servicing that can deal with your troubleshooting problems, with spare parts readily available.

 

CONTACT US 

Address
10, PRAWIT LAE PHUAN SOI 16 BANGCHAK, PRAKHANONG BANGKOK 10260, THAILAND
Phone
+66 2746 1869, +66 81 735 5453
E-mail
am.drsonic@gmail.com
Website
drsonic.aecgateway.com, www.drsonics.com

 

 

ว่าด้วยเรื่องของ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล

อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล หมายถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทำงานเพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพและสิ่งแวดล้อมการทำงาน เช่น เสียงดัง แสง สารเคมี ความร้อน การตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นเข้าตา วัสดุหล่นกระแทก หรือทับ เป็นต้น

การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีการป้องกัน อันตรายจากการทำงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะยึดหลักการป้องกัน ควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานก่อนโดยการแก้ไขปรับปรุงทางวิศวกรรม การกั้นแยกไม่ให้ปะปนกับสิ่งอื่น หรือการใช้เซฟการ์ดแบบต่าง ๆ หรือการที่จะต้องปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เปลี่ยนกรรมวิธีการทำงาน ส่วนในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงนำวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมาชประกอบด้วย เพื่อช่วยป้องกันอวัยวะของร่างกายในส่วนที่ต้องสัมผัสงานมิให้ประสบอันตรายจากภาวะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะทำงานอยู่ได้

- อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ(Head Protection Devices) โดยปกติเราจะรู้จัก หมวกเซฟตี้ ใช้สำหรับป้องกันศีรษะที่อาจเกิดจากการกระเเทก หรือสิ่งของล่วงหล่นใส่ขณะปฏิบัติงาน

- อุปกรณ์ป้องกันหู(Ear Protection) ใช้สำหรับป้องกันหูของเรา จากการทำงานในพื้นที่ ที่มีเสียงดังมากกว่าปกติ (40 – 120 เดซิเบล)เป็นระยะเวลานาน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ งานก่อสร้าง เป็นต้น

- เเว่นนิรภัย (Eye protection) ใช้สำหรับป้องกันดวงตา จากสารเคมี เศษโลหะ และเศษฝุ่น ที่อาจโดนดวงตาจากการปฏิบัติงาน เช่น งานเชื่อมโลหะ งานตัดโลหะ งานทดลองในห้องปฏิบัติการ และงานก่อสร้าง เป็นต้น

- ถุงมือนิรภัย ใช้เพื่อป้องกันมือจากความร้อน ของมีคม สะเก็ดไฟจากงานตัดหรืองานเชื่อม และงานที่ต้องสัมผัสสารเคมี เป็นต้น

- รองเท้านิรภัย ( Foot Protection ) เป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกับนิ้วเท้าของผู้ปฏิบัติงาน โดยหัวรองเท้าจะมีทั้งแบบโลหะ และหัวพลาสติกที่มีความทนทานสูง เพื่อใช้ป้องกันการกระแทก หรือสิ่งของที่มีน้ำหนักมากตกใส่เท้า พื้นรองเท้าบางรุ่นมีแผ่นเหล็กด้วย เพื่อป้องกันของมีคมที่อาจแทงทะลุผ่านพื้นรองเท้า นอกจากนี้รองเท้ายังป้องกันน้ำมัน ไฟฟ้า และ กรด-ด่าง ได้อีกด้วย

- เข็มขัดนิรภัย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่วมใส่ในการทำงานบนที่สูง เพื่อป้องกันการตก

- หน้ากากกรองฝุ่นละออง ใช้เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ในพื้นที่การทำงานที่มีฝุ่นละอองมากกว่าปกติ เช่น งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานก่อสร้าง เป็นต้น

- เสื้อสะท้อนแสง ใช้สำหรับส่วมใส่เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นในที่มืดหรือมีแสงสว่างน้อย รวมถึงที่อับและที่เเคบ

 

 

  

 


ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัย ศูนย์รวมจำหน่ายขายอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างครบวงจร
ซีพีแอล กรุ๊ป บมจ.

 


- มาตรฐานอ้างอิง CE EN361 CE EN354
- เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว พร้อมเชือกช่วยชีวิต รุ่น K611(webbing) กว้าง 44mm. น้ำาหนัก 950 กรัม มีความยืดหยุ่นและเหนียวทนทานต่อการเสียดสี,การปรับสายง่าย กระชับปลอดภัยขณะใช้งาน น้ำหนักเบา
- ชิ้นส่วนตัวล็อค และ D-ring ด้านหลัง ทำมาจากวัสดุ galvanized steel  มีความแข็งแรงทนทานต่องานหนักและสามารถป้องกันการเกิดสนิมและการสึกหรอได้เป็นอย่างดี
- อุปกรณ์ล็อคที่หน้าอกเป็นวัสดุเหล็ก เคลือบสังกะสี (Zinc-Plated Steel) มีความแข็งแรงทนทานต่องานหนักทนต่อการกระทบแทรกได้ดี เพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น
- ปรับแรงประเภทคงที่รับได้มากกว่า 15 kN ทนแรงกระชากและกระจายแรงจากการตกได้ดีลดการบาดเจ็บ
- สายช่วยชีวิต K 611 ทำจาก โพลีเอมายด์ ขนาด ยาว 1.5 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. น น้ำหนัก 0.80 กก. เบา แข็งแรงทนทานต่อการเสียดสี ไม่แข็งจนเกิดความไม่สะดวก ต่อการใช้งาน
- ทนทานต่อแรงกระชากได้ถึง 22 KN ทนแรงกระชากและกระจายแรงจากการตกได้ดีลดการบาดเจ็บ
- Snap hook 1 จุด รุ่น K333 ความกว้าง 20 มม.ยาว 155 มม. ระบบ Safety Lock ใช้งานล็อคกับ D-ring ด้านหลังเข็มขัด ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว อุปกรณ์นิรภัย ไม่หลายขั้นตอน ปลอดภัยไม่ปลดล็อคเองขณะใช้งาน
- Big hook 1 จุด รุ่น K332 ทำจากเหล็กเปิดได้กว้าง 53 มม.ยาว 205 มม. ระบบ Safety Lock  ใช้งานล็อคกับจุดยึด เช่นนั่งร้าน ปลอดภัยไม่ปลดล็อคเองขณะใช้งาน
- ลักษณะการใช้งาน ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันการตกจากที่สูงเป็นเข็มขัดกันตกแบบเต็มตัวพร้อมสายช่วยชีวิตเหมาะกับงานผู้รับเหมา ก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

มีให้เลือก 1 สี : แดง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pangolin.co.th/content/download/TH_08_Fall_Protection_2017.pdf

 

 

 

 

 

สนใจสั่งซื้อติดต่อ
โทรศัพท์ : 02-259-0320-3
เว็บไซต์  : www.pangolin.co.th
อีเมล : marketing@pangolin.co.th
Shop Online : www.pangolinonline.com
Website : https://safetyshoes.brandexdirectory.com
Facebook : https://www.facebook.com/pangolinsafety/
LINE : https://line.me/R/ti/p/%40mbr0293

ว่าด้วยเรื่องของงานกลึง

 

การกลึงเป็นการสร้างรูปทรงกระบอกและรูปทรงกลมขึ้นมาโดยใช้เครื่องมือแบบหนึ่งคมตัด โดยการกลึงหมายถึงการที่เครื่องมืออยู่กับที่ขณะที่ชิ้นงานมีการหมุน

 

งานกลึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในการตัดเฉือนโลหะ และเป็นกระบวนการที่มีการปรับความเหมาะสมเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องมีการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ในการทำงานกลึงอย่างละเอียดถี่ถ้วน

 

การกลึงสามารถแบ่งเป็นรูปแบบการใช้งานขั้นพื้นฐานได้หลายแบบ (การกลึงตามยาว การกลึงปาด และการกลึงขึ้นรูป) ซึ่งต้องใช้เครื่องมือ ค่าการตัด และการตั้งโปรแกรมโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

 

 

รับสร้างชิ้นส่วนโลหะ รับผลิตชิ้นงานโลหะ บริการงานกลึง รับสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักร ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.

 

ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก. บริการด้านงานกลึง เครื่องจักรอุตสาหกรรม รับผลิต Part

รับสร้าง Part เครื่องจักรอุตสาหกรรมคุณภาพดี บริการงานกลึงคุณภาพ งานกลึงมาตรฐาน

- รับงานสแตนเลสทุกชนิด
- งานสร้าง PART รับผลิต PART เครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด รวมงานซ่อมบำรุงต่างๆ
- บริการงานกลึง, รับกลึง, มิลลิ่ง, เจาะ, เจียร์ , คว้าน โดยเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- รับงานเชื่อมประกอบตามแบบ รวมงาน M/C รับงาน SILO
- รับงานซ่อมบำรุงนอกสถานที่ และรับติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงาน รับงาน SHUTDOWN
- รับงานจัดทำกระบอกไฮดรอลิค และ ทำเครื่องอัดไฮดรอลิค พร้อมขายอะไหล่
- รับงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม PLC และรับทำตู้ CONTROL

 

สนใจติดต่อ
ซี.เค. แมชชีน แอนด์ พาร์ท บจก.
888/88 หมู่ 19 ซอยยิ่งเจริญ ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 บริการงานกลึง 382 5288-9
โทรสาร : +662 382 5290
อีเมล : chakrit_ck_@hotmail.com
ckmachine.brandexdirectory.com
www.ckmachineandpart.com

บูมลิฟท์

Boom lift, อะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า, บูลลิฟท์, รถลิฟท์กระเช้า, รถกระเช้าไฟฟ้า : ยุธาภัคร์ บจก.


Boom lift  ดูเพิ่มเติม...click

เป็นรถลิฟท์กระเช้าที่สามารถขึ้นลงได้ทั้งแนวดิ่ง และสามารถยื่นกระเช้าออกไปนอกตัวรถได้ รวมถึงสามารถหมุนฐานกระเช้าเพื่อเปลี่ยนจุดทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถได้  สำหรับรถลิฟท์กระเช้าแบบ  Boom  Lift  มี  2  ประเภท  คือ

1. Articulating  Boom  Lift  (Battery / Engine)  :   เป็นรถลิฟท์กระเช้าชนิดแขนพับ  มีความคล่องตัว  และเข้าถึงหน้างานที่ซับซ้อน  สามารถควบคุมการทำงานทั้งหมดได้จากบนกระเช้า ซึ่งมีทั้งรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่  ที่มีข้อดีคือไม่เกิดมลพิษในขณะใช้งาน  และรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์  Diesel  ซึ่งใช้งานที่ความสูงที่มากกว่าได้ถึง 43 เมตร อาทิเช่นรุ่น Z34/22N ,Z45/25J DC,Z60/34,Z62/40 ,Z80/60, TZ34/20, TZ50,z 135 เป็นต้น

2. Telescopic  Boom  Lift  (Engine)  :   เป็นรถลิฟท์กระเช้าชนิดแขนตรง ซึ่งมีข้อดีคือมีระยะเอื้อมของแขน  Boom ที่มาก  เมื่อเทียบกับ Boom Lift ชนิดแขนพับ สามารถควบคุมการทำงานทั้งหมดได้จาากบนกระเช้าสามารถทำงานบนที่สูงได้ถึง 40 เมตร อาทิรุ่น S 60 , S 65 , S 80 ,S 85 ,S 125 เป็นต้น ด้วยลักษณะของล้อที่มีดอกยางขนาดใหญ่จึงสามารถขับเคลื่อนผ่านพื้นที่  ที่เป็นพื้นดิน  เช่น  พื้นที่การก่อสร้างอาคาร

ความสูง

เรามีความสูงของบูมลิฟต์ 5 ระดับ คือ 9เมตร(ระยะทำงานสูงสุด 11เมตร) 14เมตร(ระยะทำงานสูงสุด 16เมตร) 16เมตร(ระยะทำงานสูงสุด18เมตร) 18เมตร(ระยะทำงานสูงสุด20เมตร) และ24เมตร(ระยะทำงานสูงสุด26เมตร)

 

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpocketpages.com

 


บริษัท ยุธาภัคร์ จำกัด

ยุธาภัคร์ คือ บริษัทผู้ให้เช่า จำหน่าย ซ่อมบำรุง ซ่อมแซม รถลิฟท์กระเช้า  (รถกระเช้าไฟฟ้า) ซึ่งในการให้บริการของเรา เรายึดคติพจน์ที่ว่า “บริการด้วยหัวใจ เพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่น”  โดยเรามีความมุ่งมั่น ที่จะส่งมอบรถลิฟท์กระเช้าที่สภาพดี มีความปลอดภัยสูงให้กับท่านได้ใช้งาน

เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำกับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการใช้งานรถลิฟท์กระเช้า เพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกใช้รถลิฟท์กระเช้าได้เหมาะกับความสูง หรือสภาพหน้างาน ดังนั้น หากท่านสนใจที่จะใช้รถลิฟท์กระเช้า ท่านสามารถปรึกษากับทางเราเพื่อให้มั่นใจว่า การเลือกรุ่นรถของท่าน จะถูกต้องและไม่ทำให้เสียเวลา หรือเสียค่าใช้จ่ายเกินไปกว่าที่ควรจะเป็น

หรือหากท่านมีรถลิฟท์กระเช้าที่เสีย หรือพังเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ ยุธาภัคร์ จะช่วยให้ท่านสามารถนำรถกลับมาใช้ได้อีก ด้วยความรู้และประสบการณ์จากช่างผู้ชำนาญการของเรา

บริการของเรา 

ให้เช่ารถลิฟท์กระเช้า ให้เช่ากระเช้าไฟฟ้า จำหน่ายรถลิฟท์กระเช้า จำหน่ายรถกระเช้าไฟฟ้า ซ่อมแซมรถลิฟท์กระเช้า ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ซ่อมบำรุง ซ่อมคืนสภาพ จำหน่ายอะไหล่รถลิฟทกระเช้า จำหน่ายอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า

ให้บริการในเขตพื้นที่ ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง นิคมอุตสาหกรรมพานทองเกษม ชลบุรี ระยอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ระยอง นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย นิคมอุตสากรรมระยอง บ้านค่าย จันทรบุรี สมุทรปราการ และ กรุงเทพมหานคร บางชัน ลาดกระบัง หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง รถกระเช้าไฟฟ้าทั่วประเทศ จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ
ยุธาภัคร์ บจก.
ที่อยู่ : 128/87 ม. 1 ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ : +6633 002 460
E-mail : yutapak@hotmail.com
เว็บไซต์ : yutapak.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.yutapak.com

รับสร้างโครงหลังคา Cellular Beam

Cellular Beam หลังคาอเนกประสงค์, หลังคาคลุมสนามโรงเรียน, รับสร้างโครงหลังคา Cellular Beam : เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ บจก.

 

 

Cellular Beam หลังคาอเนกประสงค์/หลังคาคลุมสนามโรงเรียน


ผู้ออกแบบและผลิตหลังคาเอนกประสงค์, ผู้ผลิตหลังคาโครงเหล็ก ,โดมหลังคาเอนกประสงค์,โครงหลังคาเอนกประสงค์,หลังคาเอนกประสงค์,โดม,หลังคา,หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์,หลังคาคลุมลานกีฬา,ลานกีฬาส่งเสริมสุขภาพ,โดมหลังคาเอนกประสงค์,แบบโดมหลังคา , แบบหลังคา, โครงหลังคา, แบบโครงหลังคาเหล็กโค้ง, แบบ การ ออกแบบ โครง หลังคา เหล็กแบบโดมหลังคา,โครงการ ก่อสร้าง หลังคา,โครงการปรับปรุงโดมอเนกประสงค์,สร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์,แบบโดมอเนกประสงค์โครงหลังคาเอนกประสงค์,หลังคาเอนกประสงค์,โดม,หลังคา,หลังคาคลุมลานเอนกประสงค์,ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์,โครงการปรับปรุงหลังคาโค้งโครงเหล็ก,โดมอเนกประสงค์

แนวคิดในการสร้างโดมเอนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้พร้อมที่จะเรียนรู้ สามารถใช้เป็นลานกิจกรรมต่าง ๆ เป็นลานกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการเรียนรู้

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 

 

รับสร้างโครงหลังคา Cellular Beam  บริการออกแบบ และติดตั้งCellular Beam 

 

 รับสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ รับสร้างโรงงาน รับสร้างบ้าน เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ บจก.

 

 
 

บริษัทเปิดขึ้นเมื่อ 7 มิถุนายน  พ.ศ.2554 โดยผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างร่วม 20 ปี โดยบริษัทเริ่มจดทะเบียนด้วยทุนจดทะเบียนมูลค่า 5,000,000.00 บาท ( ห้าล้านบาทถ้วน ) ที่ตั้งบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 11 ถนนเลียบคลองสี่วา - ตากล่อม ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แต่ปัจจุบันได้ย้ายสำนักงานใหญ่ อยู่ที่เลขที่  99/198 - 199 หมู่ 2 ถนนเลียบคลองน้อย ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่บริษัท และ โรงงานรวม 7,200 ตารางเมตร (4 ไร่ 2 งาน ) รับสร้างโครงหลังคา Cellular Beam  โดยประมาณ
 

ทางบริษัท เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ ได้ให้บริการงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างครบวงจร ตั้งแต่ งานออกแบบ ให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง  ประเมินราคาค่าก่อสร้าง งานรางวัด รับเหมาก่อสร้างทั้งงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และ งานโครงสร้างเหล็ก ปัจจุบันงานโครงสร้างเหล็ก ในเมืองไทยมีงานก่อสร้างโดยใช้โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ โดยในอดีตการใช้เหล็กสร้างอาคารโรงงาน ส่วนใหญ่ จะเป็นเหล็กโครงถัก (TRUSS )  และ มีบางส่วนเป็นเหล็กรูปพรรณ เหตุที่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้โครงถัก (TRUSS) ก่อสร้างโรงงานเพราะมีราคาถูกที่สุด ขึ้นอยู่กับวิศวกรผู้ออกแบบ

 

สนใจติดต่อ
เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ บจก.
99/198-199 ม.2 ต.ท่าเสาอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ : +663 444 6319,+669 8969 5955, +669 8659 1628
โทรสาร : +66 3444 6318
อีเมลล์ : info@jgdesignbuild.com
เว็บไซต์ : jgdesign.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : jgdesignbuild.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15